ANBI

 • Doelstelling

  Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling: 

  - Het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan weten­schappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van de gezondheidszorg, - uitgaande van en binnen de doelstellingen van Maastricht UMC+ en de met hem geaffilieerde instellingen – zulks in nauw en gestructureerd overleg en in samenwerking met het wetenschappelijk en geneeskundig onderzoek en onderwijs met name in de provincie Limburg in het bijzonder in Maastricht UMC+.

  - Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

   

 • Algemene gegevens

  Naam instelling
  Stichting Health Foundation Limburg

  RSIN/fiscaal nummer ANBI
  807328194

  KvK-nummer
  41077893

  Contactgegevens
  Gaetano Martinolaan 85 (1e etage)
  6229 GS Maastricht
  Telefoonnummer 043-4077363 
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 • Bestuurssamenstelling en namen

  Raad van Toezicht Health Foundation Limburg 

  • dr. H.J.M.M. Mertens, voorzitter
  • Prof. dr. L.W. van Rhijn, lid

   

  Bestuur Health Foundation Limburg

  • drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter
  • Drs. J.L.J. Habets, RC, penningmeester

   

  Bureau Health Foundation Limburg

  • E. van de Ven, managing director
  • M. Bourgonje, fondsenwerver
  • P. van Ballegooie, fondsenwerver
  • A. Geelen, fondsenwerver
  • P. Snijders, fondsenwerver
  • M. Kooman, fondsenwerver
  • J. Lardenoije, administrateur
  • N. Panis, office manager

   

 • Beleidsplannen

  Hoofdlijnen Beleidsplan 2019

  Health Foundation Limburg is een kleine actieve organisatie die graag het verschil wil maken in de regio.

  Ontwikkeling Health Foundation Limburg
  Health Foundation Limburg (HFL) is inmiddels een organisatie die staat en waar actief beleid gevoerd wordt op fondsenwerving voor medisch onderzoek en het bouwen aan community ’s rondom de ziektebeelden waarvoor we werven. Zo zijn een groot aantal activiteiten van verschillende fondsen niet meer weg te denken in deze regio. Denk hierbij aan Loop met je dokter, maar ook aan Teeke zingen met Beppie Kraft en het sportieve evenement Five4Five. Evenementen waar we de 5e editie inmiddels gepasseerd zijn en die jaarlijks vele trouwe bezoekers trekken. We zijn een regionale speler die telkens op zoek gaat naar activiteiten waarbij we kunnen aansluiten en we ons gezamenlijk sterk kunnen maken voor het ophalen van meer geld voor medisch wetenschappelijk onderzoek.

  Toekomstplannen
  Regionale en landelijke trends maken dat geanticipeerd moet worden op demografische verschuivingen de komende jaren. Dit heeft effect op de huidige donateursopbouw (o.a. qua leeftijdsopbouw), maar ook op de vijver die kleiner wordt als gevolg van krimp in deze regio.

  We hebben gekeken naar een andere aanpak waarbij we rekening houden met de volgende uitgangspunten:

  - Om extra groei te kunnen realiseren moeten we opereren vanuit het hart van het Maastricht UMC+, banden met partnerziekenhuizen worden geborgd door de netwerkorganisatie van het Maastricht UMC+;

  - HFL is een logisch verlengstuk voor de werving van het Maastricht UMC+ is;

  - Onderzoek en arts/onderzoekers staan centraal in de werving. We zetten in op een verbinding tussen de arts/onderzoeker en patiënt/familie/netwerk;

  - We kiezen voor een themagerichte aanpak;

  - We onderzoeken de mogelijkheid van het aanbieden van business participatie om start-ups te boosten. Hierbij richten we ons op het aantrekken van een nieuwe doelgroep (ruimte voor investeerders) binnen de middle en major donor categorie. Dit aanbod vraagt specialistische kennis en moet nader uitgewerkt worden.

  Per fonds, te beginnen bij het Kankeronderzoekfonds, kiezen we voor brede en aansprekende thema’s, breed voor zowel de artsen/onderzoekers als donateurs. Meer onderzoeksgroepen moeten zich erin herkennen waardoor het team artsen/onderzoekers dat gaat werven groter wordt. Het thema kan worden vertaald naar meer donateursgroepen.

  Het thema past binnen een van de innovatiecirkels van het Maastricht UMC+.

  Het thema moet relevant zijn voor de regio Zuidoost Nederland. We werken actief samen aan een hechte community/grateful patiënt rondom een breed thema/onderzoek.

  We voeren sterke regie op de gekozen thema’s, zowel intern als extern met o.a. marketing en PR.

  Mede bepalend voor de keuze van het thema is de energie en durf van de onderzoeksgroep, maar ook de geefbereidheid door donateurs is van belang. Het thema moet aanspreken, urgent en relevant zijn.

  Het draagvlak in de organisatie(s) moet vanuit twee richtingen, top down van Raad van Bestuur en bottom up vanuit de enthousiaste onderzoekersgroep, aanwezig zijn.

  Uiteraard moeten alle onderzoeken voldoen aan de bestaande kwaliteitseisen. Het eigenaarschap en leiderschap is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de onderzoeksgroep en Health Foundation Limburg.

  Voor de onderzoeksgroep zal het belangrijk zijn om te weten wat de voordelen zijn; kleine investering in relatie tot hoge(re) inkomsten, het is effectiever om met HFL te werken dan een subsidie aan te vragen waarvan je moet afwachten of je deze subsidie ook gaat krijgen.

  Voor de werving richten we ons op de grateful patient en zijn of haar netwerk als middle donor/grote gever/nalater. Hij maakt immers deel uit van de community en weet op die manier hoe hij “het verschil met zijn euro kan maken”.

  Opschalen fonds Hart- en vaatziekten
  In het 2018 stond een campagne gepland in het kader van het opschalen van het fonds. Deze campagne kon niet doorgaan in verband met de planning van de regionale zender L1. Deze zender speelt echter een belangrijke rol in de campagne.

  Als thema van de campagne is gekozen voor “Plotse hartstilstand”.

  Met de opzet van deze campagne werken we aan het centraal stellen van de arts, het onderzoek en zijn patiënt en maken we het verschil in Limburg. Dit sluit aan bij het eerder genoemde punt: onderzoek en arts/onderzoekers staan centraal in de werving. We zetten in op een verbinding tussen de arts/onderzoeker en patiënt/familie/netwerk.

  Hoofdlijnen Beleidsplan 2018

  2017 was een succesvol jaar. Een jaar waarin de fondsen het Limburgse publiek wisten te boeien en te binden. Uiteraard kijken we ook vooruit. Elk fonds van de Health Foundation Limburg (HFL) werkt aan de hand van een jaarplan waarin zowel financiële ambities als activiteiten zijn opgenomen. Om deze doelstelling te kunnen bereiken zet elk fonds een aantal fondsenwervende technieken in.

  In het jaar 2017 zijn de voorbereidingen in gang gezet om elk fonds zo zelfstandig mogelijk te laten opereren onder de vlag van het bureau Health Foundation Limburg. Elk fonds heeft een eigen financiële doelstelling, een eigen doelgroep en kenmerkt zich door een eigen dynamiek. De overall gedachte is dat naast geld ophalen voor onderzoek het bouwen aan een eigen community net zo belangrijk is. De community gedachte verhoogt de betrokkenheid bij het fonds, de artsen en hiermee bij het Maastricht UMC+.

  Samenwerking met partnerziekenhuis
  Deze zomer is de samenwerking met ziekenhuis Zuyderland MC een feit geworden. Gekozen is voor een proefperiode van twee jaar. Wij zijn zeer verheugd met het voornemen dat we starten met fondsenwerving voor kankeronderzoek in Limburg.

  Huisstijl en naamgeving fondsen
  Eind 2016 zijn we begonnen met een gefaseerde introductie van een nieuwe huisstijl per fonds gekoppeld aan een campagne. De huisstijl en hiermee het logo wordt per fonds qua uitstraling meer aansprekend gemaakt en aangepast aan de huidige tijd. De huisstijl die tot nu toe gehanteerd wordt, dateert van 2007.
  Eind 2018 zullen alle fondsen van HFL een nieuw logo hebben en wordt daar waar nodig de naam van het fonds aangepast. Door de gekozen stijl en eenzelfde opbouw van de naam (in elke naam is het woord Onderzoek en Limburg opgenomen) worden de fondsen beter herkenbaar en vallen ze op door de nieuwe look & feel.

  Eind 2017 is de naam HFL GGZ veranderd in het Jonge brein onderzoekfonds Limburg. HFL geestelijke gezondheidzorg was een te algemene naam en laadde niet de dekking waar het fonds voor staat. Met de nieuwe naam en huisstijl wil Jonge brein onderzoekfonds Limburg beter herkenbaar zijn als afzender en de doelgroep (jongeren) benadrukken.

  Fondsenwervende acties
  Naast het uitvoeren van fondsenwervende acties met bewezen succes, zetten de fondsen in 2018 nadrukkelijker in op het segment van vermogende particulieren en vermogensstichtingen: de grote gevers ofwel major donors.

  Business Case
  De financiële doelstelling voor 2018 is gebaseerd op het HFL Beleidsplan 2017 – 2024 met bijbehorende Business Case. De doelstelling is de opbrengst elk jaar met 10% te laten stijgen en de kosten te reduceren. Een hele uitdaging in deze regio, maar met inmiddels meer bekendheid in deze markt en een nieuw achterland door de samenwerking met Zuyderland MC lijkt ons dit haalbaar.

  Inmiddels heeft HFL een aardige kring aan vrijwilligers opgebouwd die zich voor de diverse fondsen inzetten. Mede dankzij de bijdrage van deze vrijwilligers halen wij onze doelstellingen.

  Opschalen fonds hart en vaatziekten
  In 2017 hebben we geconcludeerd dat het fonds hart- en vaatziekten opgeschaald moet worden en zetten we in 2018 in op een regionale campagne met één centraal thema; een thema waar we het fonds HFL hart- en vaatziekten beter mee in de markt kunnen zetten door het verkrijgen van aandacht voor het dit ziektebeeld en de topprestaties die het Hart- en vaatcentrum levert. De voorbereidingen voor deze campagne met als mogelijke titel “Plots” zijn in volle gang. Het voornemen is om de campagne, die op moment van schrijven nog in de brainstormfase zit, eind 2018 uit te rollen over heel Limburg waarbij ook cardiologen uit andere Limburgse ziekenhuizen betrokken zullen worden.

  Hoofdlijnen Beleidsplan 2017 

  Gezond leven
  Gezond leven is meer dan het eten van een dagelijkse portie superfoods en een hippe foto op Instagram. Zeker wanneer een gezond leven – door een ernstige aandoening – niet meer vanzelfsprekend is. Een gezond leven staat dan plotseling in het teken van de best mogelijke medische zorg.

  Zowel voor Health Foundation Limburg (hierna HFL) als Maastricht UMC+ staat een gezond leven van de Limburgse bevolking centraal. Voorlichting op maat en hoogwaardig medisch wetenschappelijk onderzoek dragen daar aan bij. Als fondsenwervende organisatie steunt HFL dit onderzoek en vervult een duidelijke rol in de communicatie met het Limburgse publiek.

  HFL heeft zich - met haar vijf fondsen - de laatste jaren goed op de kaart gezet. We kijken dan ook met trots terug op een succesvolle periode. Een periode waarin we de lat steeds hoger hebben gelegd voor wat betreft onze financiële doelstelling, maar ook voor het creëren van een community rondom onze fondsen. Uiteraard zetten we die positieve lijn de komende jaren onverminderd voort.

  Toekomstbestendigheid HFL
  Op basis van deskresearch, gesprekken met stakeholders en een data-analyse van het donateursbestand heeft een extern bureau een onafhankelijke analyse gemaakt die richting geeft aan de strategie die HFL de komende jaren zal volgen.

  HFL zal de komende tijd inzetten op planmatige en gecontroleerde groei. Dat betekent dat we de fase van succesvol en ondernemend pionieren achter ons laten en meer gaan vastleggen in een toekomstbeleid. Onze ambities en uitdagingen voor de toekomst die mede richting geven aan de strategische en organisatorische keuzes die gemaakt worden. Naar aanleiding van genoemde analyse zijn in een uitgewerkt plan verschillende ontwikkelingsopties en uitdagingen uitgewerkt.
  Leren van het verleden, voortbouwen op succes en met volle kracht vooruit naar een gezonde toekomst. Zo komt hoogwaardig medisch wetenschappelijk onderzoek tot stand en zo willen ook de fondsen van HFL werken.

  In het Jaarverslag van 2016 blikken we per fonds terug op het succesvolle jaar 2016. Een jaar waarin de fondsen het Limburgse publiek wisten te boeien en te binden. Uiteraard kijken we ook vooruit. Elk fonds van HFL werkt aan de hand van een jaarplan waarin zowel financiële als publicitaire doelstellingen zijn opgenomen. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken zet elk fonds een aantal fondsenwervende technieken in. Naast het uitvoeren van fondsenwervende acties met bewezen succes, zetten de fondsen in 2017 ook in op het in contact komen met vermogende particulieren en vermogensstichtingen: de grote gevers ofwel major donors.

  Hoofdlijnen Beleidplan 2016

  Geven om onderzoek in de regio
  De sponsormarkt is kritisch geworden. Wat krijgen we terug voor onze bijdrage? Wat hebben jullie te bieden? Traditionele methoden van fondsenwerving zoals telemarketing, direct mail en straatwerving staan onder druk. Maar mensen worden nog steeds geraakt door het verhaal van non-profits.
  Centrale boodschap in onze communicatie is ‘Geven om onderzoek in de regio. Transparant en dichtbij’. ‘Dichtbij’ betekent voor ons: lokaal, in de buurt, om de hoek, dezelfde taal, we kennen elkaar of we willen elkaar leren kennen, de mensen van hier, benaderbaar en persoonlijk. Maar ook je eigen dokter, je eigen ziekenhuis in je eigen regio.
  Genoemde aspecten ‘transparant en dichtbij’ vormen de kernwaarden voor alle uitingen en zijn de criteria voor onze activiteiten. ‘Dichtbij’ gaat ook over ‘hoe’ gaan we het vragen. Het is een regionaal fonds en de afgelopen periode heeft ons geleerd dat deze manier van communiceren de Limburgers aanspreekt. Vertrouwen (krijgen) en gunnen zijn de basis voor fondsenwerving.

  Community
  De meeste goede doelen kampen met het probleem dat een groot deel van de instroom nieuwe donateurs een lage intrinsieke motivatie heeft om langdurig donateur te blijven. Het lijkt niet langer reëel om de reis van de gever te zien als een lineair proces, terwijl we dit toch nog vaak aannemen. Veel donateurs maken na een bepaalde periode een keuze voor een ander doel. Het vasthouden van donateurs wordt steeds belangrijker, nu het aantrekken van nieuwe donateurs moeilijker wordt. Betrokkenheid van gevers bij het doel is een belangrijke factor voor het vasthouden van donateurs. Gevers die meer betrokken zijn, doneren meer en gedurende een langere periode. De mate van betrokkenheid wordt mede bepaald door de interactie met de gever. Health Foundation Limburg (HFL) kiest voor het bouwen aan een community rondom de ziektebeelden waarvoor we werven: mensen betrekken bij het onderzoek door echt contact met arts/onderzoekers en geïnteresseerden een kijkje in de keuken van het ziekenhuis te bieden. We laten de gevers zien wat er met hun geld gedaan wordt en koppelen terug wat de resultaten zijn van hun gift.

  Actie voeren
  Betrokkenheid van de gever uit zich niet alleen door het geven van geld. Donateurs kunnen zich ook op een andere manier inzetten voor een fonds o.a. door het organiseren van acties.
  Steeds meer mensen willen ook in actie komen en iets doen voor een goed doel. Hierbij laten mensen hun prestatie graag sponsoren door familie, vrienden, collega’s en anderen. Mensen waarderen de inzet van die vriend of vriendin, het goede doel en de prestaties daarvan verdwijnen dan naar de achtergrond. Acties stimuleren we vooral via (social) media en onze aanwezigheid bij netwerkbijeenkomsten en evenementen.
  Vergeet niet dat zelfs de kleinste actie al een mooi resultaat kan opleveren en de waarde van de gevers aanzienlijk kan verhogen.

  Grote gevers en schenken & nalaten
  Een ander doel is om aan tafel te komen met Limburgse potentiële grote gevers.
  Uit ervaring is gebleken dat koude oude acquisitie niet werkt; aanbevelingen van andere gevers kunnen juist wel een opening bieden om in gesprek te komen met nieuwe potentiele gevers. Evenementen als Loop met je dokter zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en gevers geïdentificeerd kunnen worden.
  Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan schenken en nalaten door pro-actief de donateurs te informeren over de mogelijkheden die er zijn om een van de fondsen van HFL op te nemen in bijvoorbeeld een nalatenschap.

  Samenwerken
  Samenwerking met een tweetal landelijke goede doelen organisaties heeft niet geleid tot de beoogde resultaten. Eind 2015 hebben we afscheid genomen van Alzheimer Nederland en Diabetesfonds, beide gehuisvest in Amersfoort. Afstand is o.a. een van de redenen om over te gaan tot deze beëindiging van de samenwerking. We hebben de ambitie om een structurele samenwerking aan te gaan met het Zuyderland MC (voorheen Atrium en Orbis). Deze samenwerking vergroot onze positie in de regio en kan nieuwe kansen bieden voor Zuyderland en voor ons. Het draagvlak onder de ziekenhuizen wordt hierdoor groter en Health Foundation Limburg, met de nadruk op Limburg, komt beter op de kaart te staan.

  Elk afzonderlijk fonds van de Health Foundation Limburg heeft een uitgewerkt jaarplan dat dient als basis voor de uitvoering.

  Hoofdlijnen Beleidsplan 2015

  Een goede gezondheid is zo kostbaar. Via de fondsen van Health Foundation Limburg (HFL) steunen de gevers waardevol medisch wetenschappelijk onderzoek in Limburg. Onderzoek dat hoop geeft en zorgt dat er betere behandelingen mogelijk zijn voor patiënten. Zo kunnen we straks wellicht voorkomen dat mensen ziek worden of bestaande klachten draaglijker maken. En de kans op genezing vergroten voor de generaties van nu en morgen!

  De speerpunten van het Maastricht UMC+, met veelbelovend onderzoek op het vlak van hart- en vaatziekten, kanker, dementie, psychiatrie en diabetes, blijven het uitgangspunt voor de fondsenwerving van HFL. Het bouwen van een community, dichtbij in de eigen regio, met een voor mensen herkenbaar ziektebeeld als vertrekpunt staat steeds centraal. Zo worden donateurs daadwerkelijk betrokken bij onderzoek dat dichtbij plaatsvindt en zien ze wat er met hun gift gebeurt. De tijd van de eeuwige trouw van de donateur ligt achter ons. De generatie ‘gevers uit goed fatsoen’ verdwijnt steeds meer en hun plaats wordt ingenomen door 'investeerders in een goede zaak’. Zij zijn op zoek naar transparantie, impact en betrokkenheid.
  De digitale wereld waar we tegenwoordig in moeten opereren, helpt bij de interactie met deze nieuwe generatie. We zijn in staat direct te communiceren met patiënten en hun naasten. Dit biedt kansen in de fondsenwerving. De manier waarop we het verhaal vertellen aan onze donateurs blijft een punt van aandacht; een betrouwbaar en krachtig imago is essentieel.

  Een uitdaging voor de Health Foundation Limburg (HFL) om de komende jaren de nieuwe generatie donateurs te binden. Afgelopen jaar zijn de websites van HFL vernieuwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het aantal mogelijkheden met deze nieuwe sites is toegenomen, o.a. door de koppeling met Twitter en Facebook. Het integreren van technieken zoals online doneren, actieplatforms, sms-acties en het inzetten van social media is een dagelijkse bezigheid van onze fondsenwerver geworden.

  Een fondsenwervende propositie zal nog steeds aan basiseisen moeten voldoen: urgentie, emotie en relevantie. Dat blijven de pijlers waarop we mensen aan onze doelen kunnen verbinden, maar daar blijft het niet bij. Mensen willen betrokken zijn bij het doel waar ze geld aan geven. Dit blijkt uit het stijgende aantal acties die gevers zelf organiseren met één van onze fondsen als goede doel.
  Daarnaast geeft HFL de community-gedachte een belangrijke plek in de werving. Het bindende effect hiervan is groeiende. Dit blijkt uit de diverse activiteiten waar gevers/relaties samen komen. Denk hierbij o.a. aan Loop met je dokter van het Hart- en vaatfonds en de bijeenkomsten van de Businessvrienden van het Kankeronderzoekfonds Limburg. Mensen ontmoeten elkaar daar en zetten zich in voor de goede zaak.

  De goede doelenmarkt staat nog steeds onder druk. De impact van de economische crisis heeft zijn effect op de inkomsten van mensen en als gevolg hiervan op de inkomsten van de fondsen. Dit is ook merkbaar bij HFL. Het aantal opzeggingen om financiële redenen is bijvoorbeeld bij het Kankeronderzoekfonds duidelijk zichtbaar. Door persoonlijk contact te zoeken, blijven we , indien gewenst, de gevers informeren over ontwikkelingen op gebied van kankeronderzoek en activiteiten die georganiseerd worden.

  Het imago van goede doelen is nog steeds niet al te best. Ondanks het schommelende publieksvertrouwen zijn mensen toch nog steeds bereid te geven blijkt uit een recent onderzoek van de branchevereniging van goede doelen. Het soms negatieve beeld bij het brede publiek doet ons beseffen hoe belangrijk het is om misverstanden te voorkomen en helder in de communicatie te zijn. Door middel van nieuwsbrieven, bijeenkomsten in het ziekenhuis, publiekscongressen informeren wij onze achterban en betrekken we de gever bij het fonds.

  De verschillende fondsen van HFL spelen in op de behoefte van gevers om te kunnen kiezen alvorens te delen. Want onze donateurs kiezen voor een specifiek fonds, omdat een ernstige ziekte dichtbij is gekomen.
  En ze besluiten een klein stukje van hun vermogen te delen, omdat medisch wetenschappelijk onderzoek het verschil kan maken.
  Onder het motto: “Je bent pas rijk wanneer je iets bezit dat je niet kunt kopen” organiseren we begin 2015 de zogenaamde Turenneconferentie waar artsen/onderzoekers, bestuurders, gevers en relaties elkaar ontmoeten en geinformeerd worden over wat er met de inkomsten gebeurd. Ook presenteren we de plannen voor 2015: een jaar waarin we de lat hoger leggen en de ambitie hebben nog verder te groeien.

  Elk fonds heeft een uitgewerkt Jaarplan.


  Hoofdlijnen Beleidsplan 2014

  De goede doelenmarkt staat onder druk. Er is sprake van een economische crisis die lang duurt en zijn tol eist waardoor de inkomsten terug lopen. Maar ook door het feit dat er het afgelopen jaar veel negatieve publiciteit is geweest rondom goede doelenorganisaties.
  De negatieve beeldvorming die hierdoor ontstaan is over goede doelen, maakt potentiële gevers kritisch.
  Een economische crisis met daarbij opgeteld een imagoprobleem bij goede doelen, zet ook de inkomsten van HFL onder druk. Ook HFL heeft te kampen met opzeggingen van donateurs als gevolg van hun financiële situatie. Ook kan een terughoudendheid bij bedrijven geconstateerd worden die veel minder geven dan voorheen.

  Het goede nieuws is echter dat gezondheidsfondsen qua populariteit nog steeds op de eerste plaats staan. 51% van de mensen vindt gezondheidsdoelen het belangrijkst. Zoals vorig jaar al geconstateerd werd, is de geefmarkt in beweging. De donateur verandert en de eeuwige trouw van de donateur ligt achter ons. Hij wil zelf kiezen waar zijn geld aan besteed wordt, niet alleen aan welk fonds, liever nog kiest hij het onderzoeksproject uit dat bij hem past.
  De aandacht voor crowdfunding, waar "gericht" geven aan een onderzoek het uitgangspunt is, kent een groeiende populariteit. HFL heeft het eerste onderzoeksproject aangemeld voor crowdfunding en ziet met belangstelling uit naar het resultaat hiervan.

  HFL heeft bij de start gekozen om vanuit ziektebeelden en de afzonderlijke fondsen te communiceren om zo beter aan te sluiten bij de wensen van de gever. De gever staat immers altijd centraal. Er is meer dan alleen geld geven, zij willen betrokken zijn en op hun manier een bijdrage leveren. In de afgelopen jaren heeft HFL veel tijd en energie gestoken in het betrekken van mensen bij de fondsen/ziektebeelden. We mogen stellen dat de HFL fondsen goed op weg zijn om per fonds een eigen community te bouwen.

  Trend is dat goede doelen organisaties een steeds kleinere rol gaan spelen bij de werving en meer de regisseursrol zullen gaan vervullen. Mensen bepalen zelf waar zij hun geld aan willen geven waarbij de kleinere regionale, lokale doelen steeds een belangrijkere rol zullen spelen. Dichtbij geven wordt steeds actueler voor de gever. Hij wil weten wat er met zijn geld gebeurt.

  Publieksactiviteiten als 'Loop met je dokter' waar cardiologen wandelen met (ex-)patiënten en hun vrienden of 'Te gek/Op de pedalen' waar gefietst wordt voor GGZ/Psychose vormen de basis van de community en bieden een goede gelegenheid om mensen te betrekken bij ziektebeelden en het ziekenhuis op een andere wijze te leren kennen.

  Een grote uitdaging blijft de naamsbekendheid. In 2013 heeft HFL voor veel free-publicity gezorgd. De inzet van social media waaronder Facebook vergroot mede de bekendheid van de fondsen. Echter niet al onze doelgroepen zitten op Facebook. Het substantieel vergroten van de naamsbekendheid vraagt om een extra investering. De potentiële gever moet ons kennen, wil hij kunnen geven!

  De keuze die gemaakt is om de HFL website onder te brengen bij de website van Maastricht UMC+ zal mede helpen de bekendheid te vergroten.

  Voor een snellere groei zal HFL de pioniersfase moeten afsluiten en zich moeten ontwikkelen naar een professionele organisatie. De basis is er. HFL is een serieuze partner van grote landelijk spelers in de geefmarkt en is de afgelopen jaren verschillende samenwerkingen aangegaan ( KWF Kankerbestrijding, Alzheimer Nederland). Eind 2013 start een pilotfase met het Diabetesfonds Nederland. Dit geeft aan dat de grote doelenorganisaties zien dat de kracht in de toekomst komt te liggen bij de regionale fondsen, dichtbij in Limburg.
  De pioniersfase kenmerkte zich door creativiteit, externe gedrevenheid en veel investeren in nieuwe relaties zowel binnen het ziekenhuis als er buiten. Er zal een volgende stap gemaakt moeten worden om een snellere groei te bewerkstelligen.

  HFL is voornemens om de banden met een tweetal stichtingen die actief zijn binnen de cluster "Hart en Vaat" verder aan te halen.
  Hier is sprake van direct aanpalende doelen. Bovendien zijn dezelfde specialisten van het Maastricht UMC+ hierin actief. Het gaat om de stichtingen Rescar en het Hein Wellens Fonds.

  Voor gedetailleerde informatie over de aanpak van de werving per fonds zijn afzonderlijke jaarplannen opgesteld.

   

 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2013

  Beknopte versie Bestuursverslag 2013

  FONDS HART- EN VAAKTETZIEN

  logo HV bankrek

  De samenwerking met RESCAR verloopt heel goed. In mei 2013 vond het jaarlijkse congres van RESCAR plaats waarbij ruim 300 genodigden aanwezig waren. De niet-actieve donateurs waren ook uitgenodigd. Echter zij moesten een entreebedrag voor deelname aan het congres betalen. Dit jaar was het congres uitgebreid met een kleine zorgmarkt. 

  De donateurs ontvingen in 2013 drie keer een nieuwsbrief.

  Naar aanleiding van een klacht is op grond van aangescherpte privacyregels in het ziekenhuis de mailing die maandelijks verzonden werd naar hart- en vaat patiënten in het derde kwartaal stop gezet. Alternatieve manieren van werven worden onderzocht.
  Het voorstel is de wervingsbrief mee te geven aan de patiënt tijdens het ontslaggesprek.
  Het hart- en vaatcafé is in 2013 drie keer georganiseerd en trekt veel belangstellenden.
  Het Hart & Vaat café is een informele bijeenkomst voor mensen met een hart- en vaatziekte, hun naasten en belangstellenden. Hier vinden o.a. ontmoetingen plaats met artsen, verpleegkundigen en specialisten en worden presentaties verzorgd over onderwerpen op het gebied van hart- en vaatziekten. Dit initiatief wordt zeer gewaardeerd en zorgt voor een hechte community.

  Ook dit jaar stond de sponsorwandeltocht Loop met je dokter weer centraal in het fonds Hart- en vaatziekten. Loop met je dokter fungeert nog steeds goed als publiekstrekker.
  Dit keer vond de wandeltocht in Kerkrade plaats met de start- en finish in de abdij Rolduc.
  De gemeente Kerkrade had zich gecommitteerd aan deze tocht en droeg door haar inzet mede bij aan het succes van deze wandeltocht. Diverse andere grote organisaties leverden financiële middelen en vrijwilligers op de dag dat de wandeltocht plaatsvond. Ruim 350 wandelaars liepen dit jaar mee.
  De focus lag in 2013 op het RESCAR congres en de sponsortocht Loop met je dokter.


   KANKERONDERZOEKFONDS LIMBURG

  logo KOFL bankrek

  Zie voor meer informatie www.kankeronderzoekfondslimburg.nl.


   ALZHEIMERONDERZOEKFONDS LIMBURG

  In 2013 heeft een telemarketing actie plaatsgevonden om eenmalige gevers op te roepen structurele donateur te worden. Hiervoor zijn 450 mensen gebeld waarvan er 70 structureel willen geven en 75 een eenmalige gift willen overmaken. Tijdens deze belactie werd ook gevraagd of men behoefte had aan een publiekscongres of een donateursbijeenkomst. De behoefte aan een dergelijke bijeenkomst was, in tegenstelling tot de andere fondsen, schrikbarend laag. Slechts enkele mensen gaven aan deze bijeenkomst te willen bezoeken.

  2012 was het laatste jaar van de pilot-periode voor de samenwerking met Alzheimer Nederland. De evaluatie heeft plaatsgevonden, de structurele samenwerking per 2013 voorbereid en de intentie was uitgesproken om samen verder te gaan. HFL heeft een voorstel ingediend bij Alzheimer Nederland betreffende de operationele inrichting.

  In oktober 2013 vond een avond plaats in kader van Schenken en Nalaten. Voor deze avond was een select gezelschap uitgenodigd om deel te nemen aan een interessante lezing over Tijd en Alzheimer. De avond vond ook plaats in een klokken-atelier. Belangstellenden aan deze avond worden nagebeld voor een afspraak.
  De derde editie van het Benefietdiner met veiling stond gepland in november 2013 en is als gevolg van te weinig aanmeldingen afgelast.


  FONDS GGZ/PSYCHOSE

  logo GGZ bankrek

  In 2013 stonden twee grote activiteiten gepland. Een themaweek in maart met de titel "Psychose in beeld", bestaande uit symposia voor professionals en deelnemers aan onderzoeken. Voor het brede publiek was er een debat georganiseerd. Verder vond tijdens de themaweek de première van een documentaire plaats in filmhuis Lumière te Maastricht.

  In deze documentaire "Docu dwaas en deskundig" zijn prof. Jim van Os en zijn nicht Elisabeth de hoofdpersonen. Deze documentaire kan, begeleid door de hoofdpersonen, tegen betaling worden aangevraagd.
  Naast het ophalen van gelden blijft taboe doorbreken een belangrijke boodschap in de communicatie.

  Alle belangstellenden en donateurs ontvingen drie keer per jaar een nieuwsbrief en worden regelmatig uitgenodigd voor themabijeenkomsten.

  Dit jaar werd voor de tweede keer de fietstocht "Te gek?! Op de pedalen" georganiseerd in samenwerking met Leuven en Diest te België. Er vond een familietocht en een VIP- tocht van Maastricht naar Leuven plaats. Het was een succesvol evenement waarbij de aandoening
  Psychose veel aandacht kreeg o.a. in de week voorafgaande aan de fietstocht op de regionale zender L1. Een dag lang werd vanuit verschillende invalshoeken het thema Psychose belicht op de tv.


  FONDS CHRONISCHE ZIEKTEN

  Naar aanleiding van gesprekken met de Maastricht Studie is eind voorjaar 2013 uitgesproken samen te gaan werken met het Diabetesfonds. Begin 2014 zal het Diabetes Onderzoekfonds Limburg van start gaan, een samenwerkingsverband tussen het Maastricht UMC+ (de Maastricht Studie), het Diabetesfonds en de Health Foundation Limburg.

   

 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2014

  Beknopte versie Bestuursverslag 2014
  “Je bent pas rijk wanneer je iets bezit dat je niet kunt kopen”.

  snip 20151227093134Het hiernavolgende bestuursverslag blikt terug op het jaar 2014 en de resultaten van elk fonds. De verschillende fondsen van de Health Foundation Limburg spelen in op de behoefte van gevers om dichtbij te kunnen kiezen alvorens te delen. Want onze donateurs kiezen voor een specifiek fonds, omdat een ernstige ziekte dichtbij is gekomen. En ze besluiten een klein stukje van hun vermogen te delen, omdat medisch wetenschappelijk onderzoek het verschil kan maken. 
  Voor de onderzoeken die HFL steunt, zie de bijlagen.

  FACTS & FIGURES 2014
  In 2014 heeft HFL in totaal € 1.300.000,-- aan fondsen geworven bij een oorspronkelijke begroting van € 1.050.000,-. Grote gevers en particuliere stichtingen voorzien in het grootste deel van opbrengst. Daarnaast ontvangen we via donateurs en eenmalige giften substantiële bedragen. Community building via acties derden, vriendenclubs en onze eigen evenementen volgt daarna. Inkomsten via schenken en nalaten zullen in de toekomst kunnen groeien.

  Herkomst giften HFL
  • Grote gevers en particuliere stichtingen: 42%
  • Donateurs en eenmalige giften: 27%
  • Acties derden: 11%
  • Eigen evenementen: 9%
  • Vriendenclubs: 6%
  • Schenken en nalaten 5%


  FONDS HART- EN VAATZIEKTEN

  logo HV bankrek

  De samenwerking met RESCAR (RESearchCARdiology) verloopt zeer goed. In mei 2014 vond het jaarlijkse RESCAR congres plaats, waarbij ruim 200 genodigden aanwezig waren. Halverwege het jaar zijn we een samenwerking aangegaan met het Hein Wellensfonds.
  HFL hart- en vaatziekten voert voor zowel RESCAR als het Hein Wellensfonds de administratie en de werving uit.

  Donateurswerving/ RESCAR
  Sinds januari 2014 wordt er - in verband met privacyregels - geen wervingsbrief meer gestuurd naar patiënten, maar meegegeven wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat. Helaas blijkt dat deze vorm van werven minder succesvol is; het aantal aanmeldingen van donateurs is drastisch afgenomen. Begin 2015 starten we met een nieuwe actie en wordt er een kaartje meegegeven aan patiënten met de vraag of HFL / RESCAR hun mag benaderen. De bestaande donateurs van HFL / RESCAR ontvingen in 2014 drie keer een nieuwsbrief. Eind 2014 had het fonds 921 donateurs.

  Een groep van vrijwilligers die nauw betrokken is bij de wandeltocht Loop met je dokter organiseerde in mei 2014 een fantastisch Huiskamerconcert in kasteel Rijckholt. Bij dit sfeervolle concert waren ruim 80 gasten aanwezig. Het bleek een succesvolle formule te zijn die in juni 2015 herhaald zal worden door de initiatiefnemers.

  De 6e keer Loop met je dokter
  Op 27 september 2014 vond de 6e editie van de sponsorwandeltocht Loop met je dokter plaats in Kerkrade. Dit keer was het start- en eindpunt Kasteel Erenstein te Kerkrade. Loop met je dokter fungeert goed als publiekstrekker en wordt steeds aantrekkelijker voor bedrijven om te sponsoren. Het aantal deelnemers is in 2014 gestegen van 350 naar 475 wandelaars. Ook het aantal deelnemende ziekenhuizen en artsen is toegenomen. Inmiddels lopen cardiologen uit het Maastricht UMC+, Atrium, Orbis en een aantal huisartsen uit de regio mee met deze wandeling

  Doelbesteding
  Voor de onderstaande twee onderzoeksprojecten werd geworven:

  1. Heart Beat Survival Program waar binnen reanimatie onderwijs in het middelbaar onderwijs wordt gegeven en wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar effecten van dit programma op lifestyle van scholieren.
  2. Plotse hartdood: een erfelijke kwestie? De Worm Studie.

  Opbrengst

  HFL Hart- en vaatziekten: € 169.000,--.
  Deze opbrengst wordt volledig besteed aan bovengenoemde doelen.

  • Binnengekomen bij RESCAR. Donateurs: € 78.000,--.
  • Dit bedrag wordt met name gebruikt om veelbelovende wetenschappers bij hun proefschrift en bij een deelname aan wetenschappelijke studies te ondersteunen.

  Totale opbrengst: € 247.000--.


  KANKERONDERZOEKFONDS LIMBURG (KOFL)

  logo KOFL bankrek

  Zie voor meer informatie www.kankeronderzoekfondslimburg.nl.


  ALZHEIMER ONDERZOEKFONDS LIMBURG

  logo AOL bankrek2

  Eind 2014 werd de samenwerking tussen HFL en Alzheimer Nederland besproken en bezien hoe we in de toekomst deze samenwerking gaan voortzetten. Naar aanleiding van een voorstel van HFL zal er in 2015 verder overlegd worden over een heldere structuur van samenwerking en een goede operationele uitvoering van fondsenwerving.

  In 2014 was het doel € 150.000,-- op te halen voor een onderzoeksproject. Deze doelstelling werd bereikt door de volgende activiteiten.

  Donateurswerving
  Het fonds kent een beperkt aantal donateurs. Donateurs zijn opgenomen in het systeem van Alzheimer Nederland. Alle donateurs / relaties ontvangen drie keer per jaar een nieuwsbrief en worden regelmatig uitgenodigd voor themabijeenkomsten over dementie.

  Acties derden
  Acties derden werden gestimuleerd door de nieuwsbrief. Acties betroffen met name een aantal feestelijke activiteiten waar het fonds het goede doel was. Zo vond er een Alzheimer Benefiet Artiesten Gala plaats in Echt met een mooie opbrengst. Ook werd er voor de tweede keer een Zumba Dance Party in Roermond georganiseerd, geopend door de wethouder en met medewerking van lokale ondernemers uit Roermond.

  Evenement
  Dit jaar werd voor de derde keer Teeke zingen met Beppie Kraft, ambassadeur van het fonds, georganiseerd. Ruim 150 bezoekers namen deel aan dit succesvolle evenement in het Museum aan het Vrijthof te Maastricht. Het groeiende aantal belangstellenden geeft aan dat dit voor veel mensen een leuke bijeenkomst voor het goede doel is.

  Doelbesteding
  Voor het onderstaande onderzoeksproject werd in 2014 geworven.

  Inlife Study: INLIFE is een elektronisch dagboek dat mantelzorgers ondersteunt en bijdraagt aan voorkoming van vereenzaming van mantelzorgers. Alternatieve vormen van contact, zoals via social media zouden een oplossing kunnen bieden. Maar internet en Facebook wordt door slechts een kleine groep gebruikt en bovendien houden deze toepassingen onvoldoende rekening met de behoeften van ouderen. Zo neemt de kans op een sociaal isolement toe. INLIFE is een initiatief om iets aan dit probleem te doen.”

  Totale opbrengst: € 155.000--.


  FONDS GGZ/ PSYCHOSE

  logo GGZ bankrek

  In het verslagjaar ging dit fonds de samenwerking aan met de Stichting Onderweg. Doel was om te komen tot een integratie tussen het fonds HFL GGZ en de Stichting Onderweg. Eind 2014 is besloten de Stichting Onderweg volledig onder te brengen bij HFL GGZ.

  Alle belangstellenden en donateurs ontvingen drie keer dit jaar een nieuwsbrief en werden uitgenodigd voor themabijeenkomsten.

  In 2014 was het doel € 120.000,-- op te halen voor drie onderzoeksprojecten en de ondersteuning van veelbelovende wetenschappers. Deze doelstelling is bereikt door de volgende activiteiten.

  Themaweken
  In 2014 stonden twee themaweken op de agenda met de titel “Zo gek nog niet”, bestaande uit symposia voor professionals en deelnemers aan onderzoeken. Het brede publiek kon deelnemen aan een bijzondere toneelvoorstelling met een inleidende lezing over prestatiedruk bij jongeren. Onder de vlag van Studium Generale vond een lezing plaats over een nieuw diagnostisch systeem in de GGZ. Tijdens de tweede themaweek werd de documentaire “Docu, dwaas en deskundig” met prof . Jim van Os en zijn nicht Elisabeth (ervaringsdeskundige) in de hoofdrol geprogrammeerd in het filmhuis Lumière te Maastricht.

  De eerste actie derden
  De eerste actie werd in het najaar 2014 georganiseerd. Een autopoetsdag op het parkeerterrein van Mondriaan, georganiseerd door vrijwilligers en cliënten van Mondriaan, een ggz instelling in Maastricht.

  Naast het werven van gelden blijft taboe doorbreken een belangrijke boodschap in de communicatie.

  Doelbesteding
  Voor de onderstaande drie onderzoeksprojecten werd geworven:

  • PsyMate hulp bij afbouw antipsychotica
  • PsychoseNet
  • “iThink- psychotische stoornis: positieve, negatieve en cognitieve symptomen in het dagelijks leven”

  De totale opbrengst: € 173.000,--.


  DIABETESONDERZOEKFONDS LIMBURG

  logo DIAB bankrek

  Eind november 2014 is HFL een samenwerking aangegaan met het Diabetes Fonds. Tezamen met het Maastricht UMC+ en het Diabetes Fonds in Amersfoort is het Diabetesfonds Limburg (DOFL) opgericht. De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar. Het nieuwe fonds zal werven voor De Maastricht Studie.

  Tijdens Wereld Diabetes Dag stond het fonds in de hal van het Maastricht UMC+ om het fonds onder de aandacht te brengen met een gezonde proeverij en een voedingsquiz. In diezelfde week vond een publiekslezing plaats om meer bekendheid aan het fonds te geven. In november 2014 vond een spinningmarathon plaats in de etalage van de HEMA te Maastricht om het fonds onder de aandacht te brengen.
  Fondsenwervende activiteiten zijn in 2014 beperkt ondernomen omdat het fonds eerst in de steigers gezet moest worden. Dit betekende dat zowel offline als online communicatiemiddelen ontwikkeld moesten worden. Het leggen van contacten en het opbouwen van een (intern) netwerk vroeg veel tijd en aandacht. Het jaar 2014 kan beschouwd worden als een voorbereidingsjaar, waarin de basis voor de fondsenwerving gelegd is.


  Lees hier de HFL-rapportage van de onderzoeksprojecten 2014.

   

 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2015

  Klikt u op deze link om het verslag in pdf-formaat te bekijken.  

 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2016

  Klikt u op deze link om het verslag in pdf-formaat te bekijken.  

 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2017

  Klikt u op deze link om het verslag in pdf-formaat te bekijken.

 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018

  Klikt u op deze link om het verslag in pdf-formaat te bekijken.

 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2019

  Klikt u op deze link om het verslag in pdf-formaat te bekijken.

 • Financiële verantwoording

  De financiële verantwoording kunt u hier bekijken/downloaden: 

  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2012/2013

  Financiële instrumenten

  De stichting maakt in de operationele activiteiten gebruik van financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan diverse risico's. Het betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen, zoals financiële vaste activa, vorderingen, liquide middelen en schulden. De stichting heeft geen financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij te beperken. Bij het niet-nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.

  Kredietrisico
  Het kredietrisico is het risico dat ontstaat indien de tegenpartij van een financieel instrument in gebreke blijft. De vorderingen en financiële vaste activa staan uit bij – voor de stichting – bekende partijen en ervaringen uit het verleden wijzen op een gering kredietrisico bij de stichting.

  Renterisico en kasstroomrisico
  Het renterisico is het risico dat de waarde van financiële instrumenten fluctueert als gevolg van veranderingen van de marktrente. Dit risico is niet aanwezig bij de stichting. De stichting maakt geen gebruik van secundaire financiële instrumenten.

  Beloningsbeleid
  Stichting Health Foundation Limburg heeft een onbezoldigd bestuur. Voor de overige medewerkers worden de schalen van de CAO UMC+ gevolgd.